TIONSCADAL UM PLEANÁIL DO FHREAGAIRT UM ÉIGEANDÁIL I gCÁS TUILTE

5 Stages of Emergency Management

Na cúig chéim de Bhainistíocht Éigeandálaí

 

Cuspóir an Tionscadail um Pleanáil do Fhreagairt um Éigeandáil i gCás Tuilte (FERP) ná cuidiú le forbairt agus forfheidhmiú na bpleananna athshlánúcháin agus freagartha do fhreagairt um éigeandáil i gcás tuilte atá ag na húdaráis áitiúla leis na hiarmhairtí agus damáistí atá déanta de bharr teagmhas tuilte a laghdú. Cuirtear Plean Do Fhreagairt um Éigeandáil i gCás Tuilte (FERP) le chéile chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas faoi cad atá le déanamh roimh thuile, lena linn agus ina diaidh. Beidh faisnéis san áireamh a bhaineann le cathain agus cá háit a mbeidh an fhreagairt éifeachtach agus cén fáth a mbeidh sé déanta.

San FERP leagtar amach róil agus freagrachtaí na bpáirtithe uile atá rannpháirteach agus na bealaí cumarsáide atá le húsáid roimh thuile, lena linn agus ina diaidh. Is iad na páirtithe atá i gceist ná an t-údarás áitiúil, na seirbhísí éigeandála, seirbhísí tacaíochtaí agus na pobail áitiúla. Cuspóirí an phlean fhreagartha ná an riosca sláinte agus beatha agus damáiste a tharlaíonn de bharr tuilte a laghdú.

Aidhm eile den tionscadal is ea cuidiú leis na húdaráis áitiúla chun a gcuid freagrachtaí a chomhlíonadh faoin gCreat um Bainistíocht Móréigeandálaí, agus gan freagrachtaí an OPW i leith pleanála d'éigeandálaí a chomhlíonadh mar atá leagtha amach i dTuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe un Beartais Tuilte. Díríonn an Tionscadal FERP ar na bearta neamhstruchtúrtha atá de dhíth chun suíomhanna éigeandála i gcás tuilte a chosc, a ullmhú, chun freagairt dóibh agus chun athshlánú a dhéanamh.

Briseadh an Tionscadal síos i dtrí chéim, mar atá leagtha amach thíos:

  • Céim I: Dhírigh an chéim seo ar thuarascáil thionscanta a ullmhú ina raibh athbhreithniú ar an dea-chleachtas Idirnáisiúnta agus na hÉireann. Sa tuarascáil déantar cur síos ar na moltaí beartaithe le Plean do Fhreagairt um Éigeandáil i gCás Tuilte a dhréachtú.

 

  • Céim II: I ndiaidh na dtorthaí i dtuarascáil Chéim 1, tugadh faoi thionscadail phíolótacha agus na pleananna do fhreagairt um éigeandáil i gcás tuilte, chun an dea-chleachtas i gcomhthéacs na hÉireann a thástáil, a scagadh agus a bhailíochtú. Na bailte a úsáideadh do na tionscadail phíolótacha i gCéim II ba ea Mala, Mainistir Fhear Maí agus Cluain Meala. Roghnaíodh na bailte seo mar gheall ar an stair atá acu ó thaobh tuilte agus de bharr scéimeanna um fhaoiseamh tuilte pleanáilte.

 

  • Céim III: Tar éis Céim II, an chéad chéim eile ba ea doiciméid teimpléadacha agus doiciméid treorach a fhorbairt chun pleananna do fhreagairt um éigeandáil i gcás tuilte a ullmhú chun cuidiú leis na húdaráis áitiúla lena bpleananna féin um fhreagairt do thuilte.

 

Chomhoibrigh an OPW agus an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le chéile trí na haschuir óna n-obair faoi seach a fhorbairt chun Doiciméad Treorach (Teimpléad de Phlean um Fhreagairt do Thuilte san áireamh) a chur le chéile agus Doiciméad Prótacail (ina leagtar amach róil agus freagrachtaí) a úsáidfear maidir leis an gCreat Náisiúnta um Bainistíocht Móréigeandálaí a chur i bhfeidhm. Tá na doiciméid seo ar fáil i ndréachtfhormáid do chomhairliúchán ar shuíomh gréasáin Bhainistíocht Móréigeandálaí na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (www.mem.ie) agus trí na naisc faoi Tuilleadh Eolais ar an leathanach seo.

Thosaigh an Tionscadal FERP go déanach in 2006 agus cuireadh na trí Chéim uile i gcrích faoi dheireadh 2007. Le linn 2008 d'oibrigh an OPW i gcomhar leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil maidir leis an gCreat um Bainistíocht Móréigeandálaí a chur i bhfeidhm agus forfheidhmiú an doiciméid náisiúnta 'Treoir um Éigeandálaí Tuile'.

Tá an OPW ag leanúint ar aghaidh lena rannpháirtíocht i gcur chun cinn an tionscadail FERP, ag cur comhairle agus cuidithe ar fáil don Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, más gá, agus do na húdaráis áitiúla, nuair a iarrtar é, chun athbhreithniú a dhéanamh ar a bpleananna do fhreagairt um éigeandálaí tuilte. 

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis an Tionscadal do Fhreagairt um Éigeandáil i gCás Tuilte, téigh i dteagmháil le: oliver.nicholson@opw.ie


An Fhoireann Taighde don tionscadal seo ba ea:

Tom Bolger (Stiúrthóir Tionscadal, an OPW)
Judith Landheer (Stiúrthóir Tionscadal, Royal Haskoning)
Oliver Nicholson (Innealtóir Tionscadal, an OPW)