SONRAÍ HIDRIMÉADRACHA & HIDREOLAÍOCHA

Desk AnalysisWater Cycle

SONRAÍ FÍOR-AMA LEIBHÉIL UISCE WWW.WATERLEVEL.IE

Sa suíomh gréasáin seo tá taifeadadh déanta de shonraí fíor-ama leibhéil uisce ag stáisiúin tomhsaireachta hidriméadracha atá i bhfeidhm ag an OPW. Faoi láthair tá stáisiúin tomhsaireachta uisce dromchla i bhfeidhm ag an OPW ag níos mó ná 380 láthair abhann, locha agus taoide ar fud na tíre agus tá na sonraí leibhéil uisce ón gcuid is mó de na stáisiúin seo ar fáil i bhfíor-am.

SONRAÍ HIDRIMÉADRACHA CARTLAINNE – WWW.OPW.IE/HYDRO

Sa suíomh gréasáin seo déantar gar-fhíor-am agus sonraí hidriméadracha a bhfuil measúnú cáilíochta déanta orthu (leibhéal an uisce agus sreabhadh na habhann) a leathadh ón gCartlann Hidriméadrach Náisiúnta den OPW. San áireamh anseo tá sonraí ó na stáisiúin tomhsaireachta ghníomhacha agus neamhghníomhacha den OPW. Faightear na sonraí ó na stáisiúin tomhsaireachta atá i bhfeidhm ag an OPW trí thomhas leanúnach a dhéanamh ar leibhéil an uisce dromchla. Ag an gcuid is mó de na suíomhanna seo, is féidir meastachán a dhéanamh ar an scaoileadh freisin trí chuar rátála ar leith ar shuíomh a chur i bhfeidhm (ar a dtugtar caidreamh scaoilte céimneach) a forbraíodh as sraith sreabhthoisí a ghlactar ar bhonn leanúnach.

Chomh maith le faisnéis stáisiúin i gcoitinne, cuirtear leibhéal uisce a ndéantar measúnú orthu agus sreabhshonraí ar fáil i bhformáidí éagsúla a mbaintear úsáid rialta astu go minic, mar seo a leanas:

  • Meánleibhéil uisce agus sreabhshonraí laethúla
  • Cuair leibhéil uisce & aga sreibhe
  • Uasmhéideanna leibhéil uisce agus sreabhshraithe bliantúla

Éilítear ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) clár náisiúnta a ullmhú chun sonraí hidriméadracha sa Stát a bhailiú, anailís a dhéanamh orthu agus iad a fhoilsiú  agus déantar forfheidhmiú an chláir náisiúnta hidriméadraigh. Tá an chuid is mó den líonra hidriméadrach uisce dromchla atá ann faoi láthair in Éirinn faoi úinéireacht an OPW, na n-údarás áitiúil agus Uiscebhealaí Éireann agus tá sé i bhfeidhm acu agus á chothabháil acu. Cuireann an EPA cuidiú ar fáil chun sonraí a bhailiú ó stáisiúin tomhsaireachta de na húdaráis áitiúla trí dhearbhú cáilíochta, cartlannú agus leathadh na sonraí seo; coinníonn sé Clár de na Stáisiúin Hidriméadracha in Éirinn freisin. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar shuíomh gréasáin Hidriméadrach an EPA.

CLÁR UM NUASHONRÚ NA STAIDÉAR TUILTE

Aidhm Chlár um Nuashonrú na Staidéar Tuilte (FSU) is ea modhanna meastachán tuilte nua nó athchalabraithe a fhorbairt chun feabhas mór a chur ar mheastachán tuilte le haghaidh bainistíochta riosca i gcás tuilte. Tar éis clár taighde cuimsitheach a chur i gcrích, tá obair ar siúl anois chun tairseach feidhmchlár don ghréasán a dhearadh agus a fhorbairt chun ríomhanna meastachán báistí agus tuilte foircneacha in áiteanna ina bhfuil aibhneacha in Éirinn, bunaithe ar na modheolaíochtaí atá tar éis bheith forbartha.

TIONSCADAL UM PLEANÁIL DO FHREAGAIRT UM ÉIGEANDÁIL TUILTE

An cuspóir a bhaineann leis an Tionscadal um Pleanáil do Fhreagairt um Éigeandáil Tuilte ná chun cuidiú i bhforbairt agus i bhforfheidhmiú pleananna éifeachtacha um fhreagairt agus athshlánú d'eigeandáil tuilte a dhéanann na húdaráis áitiúla leis na hiarmhairtí agus damáistí a tharlaíonn de bharr tuilte a laghdú.

HIDREOLAÍOCHT ÉIREANN – WWW.OPW.IE/HYDROLOGY

Tá an suíomh gréasáin seo, atá á thacú agus á chothabháil ag an OPW do Choistí Náisiúnta na hÉireann um an Clár Hidreolaíoch Idirnáisiúnta (IHP) agus an Coimisiún Idirnáisiúnta um Uisciú agus Draenáil (ICID), ag feidhmiú mar phointe tosaigh don hidreolaíocht in Éirinn. Déantar é a nuashonrú go rialta chun sonraí hidreolaíoch agus faisnéis reatha ó pháipéir a foilsíodh le déanaí, seimineáir, comhdhálacha agus imeachtaí eile a chur ar fáil.