Ráiteas Straitéise: 2015 - 2017

Tá seasamh maith ag Oifig na nOibreacha Poiblí mar go bhfuil tionchar i ndáiríre in ann a bheith ag an Oifig maidir le téarnamh eacnamaíoch ár dtíre. Leagtar amach leis an Ráiteas Straitéise seo
spriocanna ardleibhéil na hOifige do na chéad trí bliana eile atá amach romhainn. Tá na spriocanna sin dírithe ar an méid a chuireann an Oifig le beartais Rialtais go ginearálta agus le hathchóiriú na
hearnála poiblí go sonrach.

Tá an Rialtas tiomanta d’athchóiriú na hearnála poiblí as a leanfaidh seirbhís phoiblí a bheidh níos lánpháirtithe, níos freagraí, níos éifeachtúla agus a bheidh níos dírithe ar spriocanna straitéiseacha, ar
úsáideoirí seirbhíse agus ar chostas sheachadadh na seirbhísí poiblí a laghdú. Leagtar amach i Ráiteas Straitéise Oifig na nOibreacha Poiblí mar a chuirfimid leis na hathchóirithe sin thar an tréimhse seo.

Is ionann an dá phríomhréimse gnó atá ag Oifig na nOibreacha Poiblí mar atá (1) Portfóilió Eastát a Bhainistiú, Seirbhísí Oidhreachta san áireamh agus (2) Bainistiú Riosca i gcás Tuilte. Faigheann na
réimsí gnó sin tacaíocht ó Sheirbhísí Corparáide. Cuirfidh nuálaíocht agus éifeachtúlacht i réimsí gnó Oifig na nOibreacha Poiblí go dearfach le hathchóiriú an Rialtais ar an earnáil phoiblí.

Tá sé mar aidhm ag an Rialtas luach níos fearr a chinntiú trí bhainistiú níos éifeachtúla a dhéanamh ar eastát an Rialtais. Cinnteofar é sin trí chomhlachtaí seirbhíse poiblí a bheith ag roinnt cóiríochta
lena chéile agus iad ag baint leasa as leagan amach plean oscailte nua-aimseartha, ag éascú bealaí nua chun bheith i mbun oibre. Éileoidh sé sin go mbeidh gá le níos lú maoine a bheith inár seilbh, agus
beidh coigiltis i gceist do gach aon dream trí léasanna a ghéilleadh agus trí fhoirgnimh níos nua-aimseartha agus atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh a úsáid. Beidh ról ceannais ag Oifig na nOibreacha Poiblí
chun a chinntiú go dtarlóidh sé sin. Is ionann Cathaoirleach Oifig na nOibreacha Poiblí agus Úinéir Freagrach Sinsearach an Athchóirithe ar an tSeirbhís Phoiblí i ndáil le maoin. Is clár uaillmhianach
d’athchóirithe é an Plean Seachadta Bainistithe Sócmhainní Maoine, agus tá an cumas ann coigiltis ollmhóra a chinntiú don státchiste.

I rith thréimhse an Ráitis Straitéise seo, tabharfaidh Oifig na nOibreacha Poiblí measúnú náisiúnta córasach chun críche i leith ceantar lena mbaineann baol tuilte, foilseofar léarscáileanna chun na
ceantair sin a aithint agus tabharfar bearta tosaíochta bainistithe riosca i gcás tuilte chun críche chun baol a mhaolú. Forbróidh Oifig na nOibreacha Poiblí straitéis feidhmiúcháin don Rialtas ina leagfar
amach mar a fhéadfar na bearta maolaithe sin a fheidhmiú, agus braithfidh sin ar acmhainní cuí a bheith ar fáil chun an clár a sheachadadh.

Ó ghlac mé leis an ról atá agam in Oifig na nOibreacha Poiblí, tá an fhoireann oibre tar éis dul i gcion go mór orm mar gheall ar a ngairmiúlacht, a n-oscailteacht agus a dtiomantas i dtreo an athraithe.
Táim ag súil go mór oibriú leo chun na cuspóirí uaillmhianacha atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise seo a sheachadadh.

Síomón Ó hEarchaí, TD
Aire Stáit