OIBRÍOCHTAÍ BAINISTÍOCHTA RIOSCA I GCÁS TUILTE

Flood Defence Works - Mallow

Oibreacha Cosanta Mhala i gCás Tuilte
 

Tugtar faoi Scéimeanna Cosanta an OPW i gCás Tuilte i gcoitinne faoin Acht Siltin Airtéirigh 1945 agus faoin Acht Siltin Airtéirigh 1995, cé gur thug na hÚdaráis Áitiúla faoi chéimeanna áirithe de scéimeanna le blianta beaga anuas faoi na Rialacháin um Pleanáil agus Fhorbairt. Oibríonn an OPW i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla chuí nó tugann sé maoiniú do na hÚdaráis Áitiúla chun tabhairt faoi na hoibreacha cosanta i gcás tuilte.

Tugann Mionoibreacha um Maolú Tuilte & Scéim Cosanta an Chósta den OPW maoiniú do na hÚdaráis Áitiúla chun tabhairt faoi mionoibreacha nó mionstaidéir um maolú tuilte, a bhfuil costas níos lú ná €0.5 milliún orthu, chun tabhairt faoi na fadhbanna áitiúla cosanta cósta agus tuilte laistigh dá limistéir riaracháin.

Rinne an OPW líon scéimeanna siltin airtéirigh ar dhobharcheantair faoin Acht Siltin Airtéirigh, 1945, agus scéimeanna cosanta i gcás tuilte faoin Acht Siltin Airtéirigh (Leasú), 1995. Faoi Alt 37 den Acht 1945, tá dualgas ar an OPW oibreacha siltin a choinneáil deisithe go cuí agus i riocht éifeachtach. Eagraítear an obair seo ar bhonn réigiúnach, agus tá an ceanncheathrú i Luimneach, Áth Cinn,Co.na Gaillimhe agus Baile Átha Troim, Co. na Mí.

Déanann an OPW raon leathan measúnuithe comhshaoil do phleananna agus tionscadail éagsúla bainistíochta riosca i gcás tuilte. Is iad seo a leanas na príomh-mheasúnuithe: Measúnuithe Comhshaoil Straitéiseacha, Measúnuithe Iarmhairtí Comhshaoil, Measúnuithe Ábhartha agus Measúnuithe Éiceolaíocha.

Faoi na hAchtanna Siltin Airtéirigh, 1945 agus 1995, agus Rialacháin IR 122/2010, is gá comhthoiliú an OPW a fháil roimh shruthchúrsaí, droichid, coraí agus claífoirt a thógáil agus a athrú. Tá na ceanglais dlíthiúla seo ann lena chinntiú go príomha nach méadóidh na tionscadail tógála agus mionathraithe atá beartaithe an riosca go mbeadh tuilte ann nó nach mbeidh iarmhairt dhiúltach acu ar shiltean na talún.