COMHLACHTAÍ EILE A DHÉILEÁLANN LE CÚRSAÍ RIOSCA I gCÁS TUILTE

Planning Guidelines - Front CoverWaterford

Cé gurb iad Oifig na nOibreacha Poiblí an príomhchomhlacht poiblí i réimse na bainistíocht riosca i gcás tuilte, tá raon leathan d'eagraíochtaí agus daoine rannpháirteach i ngníomhú ar riosca i gcás tuilte agus ar thuilte.

AN FHEASACHT PHOIBLÍ AGUS AN ULLMHACHT

Féadfaidh an pobal iarmhairt na dtuilte a laghdú trí bheith ar an eolas faoi na rioscaí i gcás tuilte agus na hiarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith ann agus trí bheith ullmhaithe le gníomhú nuair a tharlaíonn tuile. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar www.flooding.ie

Réamhaisnéis agus rabhadh tuile

Féadfaidh réamhaisnéis agus rabhadh tuile a bheith mar uirlis éifeachtach i mbainistíocht riosca i gcás tuilte trí bheith in ann na húdaráis, gnólachtaí agus an pobal a chumasú chun gníomhú roimh thuile leis an damáiste a d'fhéadfadh a bheith ann de bharr na tuile a laghdú, ar nós earraí luachmara a bhogadh thuas staighre agus daoine leochaileacha a bhogadh amach chuig áiteanna sábháilte.

Tá an OPW tar éis forbairt a dhéanamh ar chórais réamhaisnéise tuile do Chluain Meala, Mala agus Mainistir Fhear Maí chun cosaintí in-díshuite a fheidhmiú atá mar chuid de na scéimeanna um fhaoiseamh ó thuilte do na bailte seo. Tá i gceist úsáid a bhaint as an taithí a fuarthas trí fhorbairt agus tástáil a dhéanamh ar na córais seo chun córas réamhaisnéise tuile agus rabhaidh d'Éirinn a aithint agus a chur i bhfeidhm. 

FREAGAIRT UM ÉIGEANDÁIL I gCÁS TUILTE

Le freagairt ullmhaithe agus ábhartha ó na comhlachtaí cuí freagartha um éigeandáil (go príomha na hÚdaráis Áitiúla, na Gardaí agus na Seirbhísí Sláinte) na hiarmhairtí diúltacha a d'fhéadfadh a bheith ann i gcás mórtheagmhas tuilte a mhaolú. Tá an Treoir um Éigeandálaí i gCás Tuilte agus an Prótacal do Fhreagairt Ilghníomhaireachta um Éigeandálaí i gCás Tuilte ar fáil ar shuíomh gréasáin na Bainistíochta um Móréigeandálaí. 

PLEANÁIL AGUS FORBAIRT

Is iad na hÚdaráis Áitiúla na húdaráis pleanála. Socraíonn siadsan cibé an gceadófar nó an ndiúltófar cead pleanála d'fhoirgneamh nó d'fhorbairt. Cruthaíonn siad Plean Forbartha freisin gach 6 bliana, ina leagtar amach a bpolasaithe pleanála. Cuireann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil treoirlínte ar fáil do na hÚdaráis Áitiúla maidir leis an bhforbairt inbhuanaithe, bainistíocht rioscaí i gcás tuilte san áireamh. Is comhairlí reachtúil é an OPW do mhórphleananna spásúla, ar nós na Treoirlínte um Pleanáil Réigiúnach, agus Pleananna Forbartha, faoin Acht um Pleanáil, 2000.

BÓITHRE NÁISIÚNTA AGUS LÍONRAÍ IARNRÓID

Tá an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta agus Iarnród Éireann freagrach as déileáil le tuilte agus le cúrsaí riosca i gcás tuilte ar na bóithre náisiúnta agus líonraí iarnróid, faoi seach. 

SCÉIMEANNA COSANTA TUILTE AGUS MIONOIBREACHA

Le déanaí, d'oibrigh an OPW i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla, chun scéimeanna cosanta tuilte a chur i bhfeidhm, ar nós iad siúd atá curtha i gcrích i gCill Chainnigh agus ar feadh na Tulchann i limistéar Bhaile Átha Cliath. Agus iad curtha i gcrích, tá an OPW freagrach as na scéimeanna um fhaoiseamh i gcás tuilte a chothabháil. Tá an chumhacht ag na hÚdaráis Áitiúla freisin tabhairt faoi oibreacha cosanta tuilte faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil.

Cuireann Mionoibreacha Um Maolú Tuilte & Scéim um Chosaint an Chósta an OPW maoiniú do na hÚdaráis Áitiúla chun tabhairt faoi mhionoibreacha um maolú tuilte, a chosnaíonn níos lú ná €0.5 milliún an ceann, chun freastal ar fhadhbanna tuilte áitiúla agus cósta laistigh dá gceantair riaracháin. 

RIOSCA TUILTE I LIMISTÉIR CÓSTA

Tá an chumhacht ag an OPW oibreacha a chur i gcrích chun an riosa de thuilte i gceantair imeallbhoird a laghdú. Tá a leithéid cumhachtaí ag na hÚdaráis Áitiúla faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil.

Baineann bainistíocht na bhfadhbanna i dtaobh creimthe chósta, in aon áit ar leith, leis an údarás áitiúil cuí ar dtús. Ní mór don údarás áitiúil measúnú a dhéanamh ar an bhfadhb ar dtús agus, má cheaptar go bhfuil gá le bearta agus oibreacha ar leith a dhéanamh, féadfaidh sé iarratas a chur isteach chuig an OPW le maoiniú a fháil chun na bearta seo a chur i bhfeidhm faoi Scéim Mionoibreacha Cósta an OPW. Is é an Scéim ceann amháin de na príomhbhealaí ina bhfuil an OPW, i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, tabhairt faoi na fadhbanna a bhaineann le creimeadh cósta.

SILTEAN TALÚN AGUS COTHABHÁIL AIBHNEACHA – CEANTAIR SILTIN SAN ÁIREAMH

Faoin Acht Siltin Airtéirigh, 1945, thug an OPW faoi líon scéimeanna siltin airtéirigh chun an talamh a fheabhsú don talmhaíocht. Tá dualgas reachtúil ar an OPW na scéimeanna seo a choinneáil, a dhéantar a chur i gcrích trína chlár cothabhála siltin airtéirigh. Níl an chumhacht ag an OPW cothabháil aibhneacha ná cainéal a dhéanamh seachas san áit ina bhfuil na haibhneacha seo mar chuid de scéim siltin airtéirigh nó mar chuid de na scéimeanna um fhaoiseamh i gcás tuilte.

Is é atá i gceist le Ceantair Siltin ná áiteanna inar tógadh scéimeanna siltin chun feabhas a chur ar an talamh chun críche talmhaíochta. Is iad na hÚdaráis Áitiúla ar leith atá freagrach as iad seo a chothabháil.

In áiteanna eile, is é an bruachúinéir go hiondúil atá freagrach as riocht an chainéil agus chlaífoirt na n-aibhneacha

BÓITHRE AGUS DROICHID, SEIRBHÍSÍ DÓITEÁIN, SEIRBHÍSÍ UISCE AGUS SÉARACHAIS AGUS SILTEAN.

Cuireann na hÚdaráis Áitiúla seirbhísí áitiúla riachtanacha ar fáil ar nós bóithre agus droichid, seirbhísí dóiteáin, seirbhísí uisce agus séarachais agus siltean. Tá siad i mbun áiteanna agus foirgneamh dainséaracha freisin. Is iad na hÚdaráis Áitiúla a dhéileálann le hábhair a bhaineann le rioscaí i gcás tuilte de bharr córas siltin agus séarachais.

TUILLEADH EOLAIS

Faisnéis do bhailte agus gnólachtaí atá i mbaol ó thaobh tuilte www.flooding.ie

Suíomh Gréasáin Bainistíochta um Móréigeandálaí www.mem.ie

Treoirlínte um Chóras Pleanála agus Bainistíocht Riosca i gCás Tuilte (PDF)

Pleanáil agus Forbairt – Treoir Theicniúil (PDF)

Comhairliúchán Reachtúil – Pleanáil agus Forbairt