BEARTAS & FEIDHMEANNA RIOSCA I gCÁS TUILTE

Kilkenny Flood Relief SchemeReport of Flood Policy Review Group

RIOSCA I gCÁS TUILTE

Is é atá i gceist le riosca i gcás tuilte ná an damáiste atáthar in ionchas a tharlóidh ag suíomh ar leith de bharr tuilte. Is meascán den dóchúlacht, nó an dealraitheacht go mbeidh tuilte ann, an méid tuilte a bheidh ann agus iarmhairtí nó damáiste na dtuilte.

REACHTAÍOCHT

Tugann na hAchtanna Siltin Airtéirigh 1945 agus 1995 cumhacht don OPW chun talamh talmhaíochta a dhraenáil agus a fheabhsú agus tabhairt faoi scéimeanna cosanta áitiúla i gcás tuilte chun an riosca i gcás tuilte i limistéir uirbeacha a laghdú. Leis na hAchtanna Siltin Airtéirigh agus IR 122 de Rialacháin 2010 tugadh isteach riachtanais comhthoilithe an OPW chun sruthchúrsaí, claífoirt, coraí agus drochid a chruthú agus a mhionathrú. 

TUARASCÁIL AN GHRÚPA ATHBHREITHNITHE UM BEARTAS I gCÁS TUILTE

In 2004, tar éis athbhreithniú fadréimseach idir-rannach a dhéanamh ar an mbeartas bainistíochta riosca i gcás tuilte, d'fhaomhaigh an Rialtas Tuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe um Beartas i gCás Tuilte. San áireamh sa Tuarascáil bhí na moltaí seo a leanas:

  • Ceapadh an OPW mar phríomhghníomhaireacht na mbeartas um bainistíocht riosca i gcás tuilte. Clúdaíonn sé seo dlúth-theagmháil a dhéanamh le raon údarás áitiúla, eagraíochtaí agus páirtithe leasmhara atá freagrach as an riosca i gcás tuilte a bhainistiú.
  • Ba chóir forbairt a dhéanamh ar Phleananna um Bainistíocht Riosca i gCás Tuilte Dobharcheantair mar phointí tosaigh agus pleanáil á déanamh do bhainistíocht riosca i gcás tuilte
  • Ba chóir béim níos mó a leagan ar bhearta neamhstruchtúrtha um bainistíocht riosca i gcás tuilte, agus go dtabharfadh bearta structúrtha traidisiúnta um fhaoiseamh tuile tacaíocht dóibh nuair is gá
  • Ba chóir taighde a dhéanamh sna hearnálacha éagsúla chunbonneolais straitéiseach a fhorbairt.

TREOIR 'TUILTE' AN AE

Is é an OPW an t-údarás náisiúnta freisin chun Treoir an AE um Measúnú agus Bainistíocht ar Rioscaí i gCás Tuilte [2007/60/EC] a chur i bhfeidhm a rinneadh a thrashuíomh i ndlí na hÉireann de bharr Rialacháin IR 122 (Measúnú agus Bainistíocht Rioscaí i gCás Tuilte) 2010. Príomhaidhm an Chláir Mheasúnaithe agus Bhainistíochta Riosca i gCás Tuilte Dobharcheantair (CFRAM) ná riachtanais Threoir 'Tuilte' an EU a chomhlíonadh.