COTHABHÁIL Á DÉANAMH AR ÁR bPUNANN IONAD RÉADMHAOINE

Tá speisialtóirí éagsúla ar an bhfoireann inár Seirbhísí Cothabhála Ionad Réadmhaoine an OPW atá lonnaithe ar fud an Stáit.

Tá straitéis na Seirbhísí Cothabhála Ionad Réadmhaoine faoi threoir Ráiteas Misin an OPW:  

 “Ár gcuid taithí agus saineolais a úsáid inár réimsí oibríochta faoi shainordú chun seirbhísí comhroinnte nuálacha, éifeachtacha agus inbhuanaithe a chur ar fáil don phobal agus dár gcliaint.”

Tá Aonad Beartas agus Tacaíochta sa Chothabháil Ionad Réadmhaoine a chuireann seirbhís beartas maidir le Dóiteán agus Slándáil, Troscán, Sláinte & Sábháilteacht agus Bainistíocht Aispeiste dár gcliaint intí chomh maith le ranna agus oifigí an Rialtais. Tugann Seirbhísí Cothabhála Ionad Réadmhaoine faoi oibreacha caipitiúla suas le €500,000 do ranna Rialtais agus ionaid réadmhaoine an Stáit, d'fheistithe oifige, d'uasghrádú agus d'athchóirithe.

Property Maintenance Main Image

Is iad seo a leanas ár bPríomhghníomhaíochtaí:

  • Ár gclár cothabhála a chur i gcrích
  • Dul chun cinn a dhéanamh ar ár gclár mionoibreacha caipitiúla bunaithe ar na tosaíochtaí atá laistigh de na leithdháiltí caipitiúla atá ar fáil
  • Clár d'oibreacha atá á maoiniú ag cliaint a chur i gcrích

 

Cén fáth a dtugaimid faoi Oibreacha Cothabhála?

Mura ndéantar an chothabháil ar ionad réadmhaoine, d'fhéadfadh sé go mbeadh i bhfad níos mó dlúthoibre i gceist chun foirgneamh a athchóiriú, agus uaireanta ag costas níos mó. Má ghortaíonn ball den phobal é/ í féin in ionad réadmhaoine den Stát, d'fhéadfadh éileamh ar chúiteamh i gcoinne an Stáit a bheith i gceist. Beidh éifeachtaí neamhbheartaithe aige seo ar an maoiniú atá ar fáil d'oibreacha cothabhála.

Mura dtugtar faoi sheirbhísí cothabhála b'fhéidir nach gcomhlíonfar na rialacháin tógála agus sláinte & sábháilteachta, nó sábháilteacht dóiteáin agus mar thoradh air seo b'fhéidir go ndúnfaí foirgneamh poiblí.  Tá tábhacht ag baint le seirbhísí cothabhála dár bhforais chultúir agus dár n-ionaid réadmhaoine oidhreachta. Mura ndéantar iad  a chothabháil d'fhéadfadh meathlú teacht ar fhoirgnimh stairiúla agus ar an tábhacht ailtireachta, ealaíonta agus culúrtha a bhaineann leo dá réir. Bheadh éifeacht diúltach aige seo ar an tionscal turasóireachta agus mar thoradh air seo dochar a dhéanamh d'íomhá an OPW.