AN CHUMHACHT Á BARRFHEABHSÚ @ AN OBAIR

Optimising Power at Work Logo

 

Is é An Chumhacht á Barrfheabhsú @ an Obair feachtas feasachta fuinnimh don fhoireann den OOP, atá á reáchtáil i ngach foirngneamh mór den Státseirbhís agus i ngníomhaireachtaí Rialtais áirithe ar fud an Stáit. Is é aidhm an tionscnaimh iompraíocht na foirne a athrú i dtreo fuinneamh a úsáid agus deireadh a chur le cur amú fuinnimh inár bhfoirgnimh.

Ceann amháin de na príomhthosca leis An Chumhacht Á Barrfheabhsú @ an Obair a bhaint amach ná gur cuireadh trealamh i ngach foirgneamh a logálann úsáid an fhuinnimh. Baintear úsáid as na sonraí chun spriocanna a leagan amach agus tuarascálacha fuinnimh a ullmhú ar na foirgnimh ar leith. Go dtí seo, sábháladh níos mó ná 18% d'fhuinneamh sna foirgnimh a bhí rannpháirteach ann.    

An Stair a bhaineann le An Chumhacht á Barrfheabhsú @ An Obair

Bhí baint ag an OOP i gcaomhnú fuinnimh ó go luath sna 1990idí. San am a chuaigh thart, ceann amháin de na baic a bhí ann chun feachtas feasachta fuinnimh don fhoireann a reáchtáil ná an deacracht a bhí ann na torthaí a thaifeadadh agus tuairisciú a dhéanamh orthu. Bhí sé deacair bheith i mbun an fheachtais gan aiseolas cruinn ar na torthaí a fháil láithreach.

Ach, leis na teicneolaíochtaí nua tá réitigh curtha ar fáil maidir leis an bhfadhb seo. Le blianta beaga anuas, tá trealamh a dhéanann logáil ar an bhfuinneamh curtha isteach ag an OOP, a bhaineann úsáid as teicneolaíocht cumarsáide an Idirlín i ngach foirgneamh mór (>1,000m2) den Stát. Déantar monatóireacht ar shonraí ídithe fhuinnimh do gach foirgneamh, bailítear iad agus déantar iad a stóráil ar lárfhreastalaí Gréasáin. Baintear úsáid as na sonraí seo ansin chun tuarascálacha a ghiniúint agus monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht gach foirgnimh.

Lainseáladh feachtas um chaomhnú fuinnimh ar fud an Stáit, dar teideal “An Chumhacht á Barrfheabhsú @ An Obair”, i mí Eanáir 2008. An aidhm a bhí aige ná laghdú 15% d'astuithe dé-ocsaíd charbóin a bhaint amach gach bliain i tuairim is 250 foirgneamh móra, atá faoi úinéireacht nó ar léas ag an OOP atá in úsáid ag na ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais.

Fócas an tionscadail ba ea dianfheachtas feasachta fuinnimh don fhoireann a chur i bhfeidhm i ngach foirgneamh, agus a chinntiú go raibh na foirgnimh ag feidhmiú go héifeachtúil agus coinníollacha sóláis á gcoinneáil nó á bhfeabhsú ag an am céanna. Dhírigh an feachtas ar dhearcthaí a athrú agus ag cabhrú le daoine torthaí a bhaint amach, leas á bhaint as a ndea-thoil.

An Clár Reatha

Thosaigh Céim 2 de An Chumhacht á Barrfheabhsú @ An Obair i mí an Mheithimh 2010.

Is iad seo a leanas príomhaidhmeanna Céim 2:

1. Coigilt fuinnimh de 20% ar an meán a bhaint amach in 250 foirgneamh

2. Coigilt fuinnimh de 15% a bhaint amach i ngach foirgneamh (i.e. sa chéim reatha táthar ag díriú ar na foirgnimh sin nár bhain coigilt fuinnimh de 15% sa bhunfheachtas chun feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht)

3. Laghdú i gcoigilt fuinnimh de 5% níos mó sna foirgnimh ar éirigh leo níos mó ná 20% dá sprioc a bhaint amach

Go ginearálta, tá an clár reatha ag díriú ar fhoirgnimh nár fheidhmigh go maith i gCéim 1. Oibrímid i gcomhar le foirne fuinnimh i ngach foirgneamh chun feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht fuinnimh agus réimsí a aithint inar féidir éifeachtúlachtaí a bhaint amach.

Bíonn iniúchadh oíche ag gach foirgneamh san fheachtas chun a fháil amach cén trealamh atá ar siúl agus gan duine ar bith san fhoirgneamh. Is príomhréimse é seo inar féidir coigilt fuinnimh a dhéanamh. Réimse eile ar chóir díriú air is ea iniúchadh a dhéanamh ar na socruithe ar Chóras Bainistíochta Foirgnimh de gach foirgneamh. Bheadh an choigilt fuinnimh go dtí seo de 18% níos airde ach amháin go bhfuil roinnt foirgneamh nár tháinig isteach chuig an tionscadal go dtí le déanaí. Dá bhrí sin, is é is dóichí ná go méadóidh an figiúr seo thar an chéad chúpla mí eile agus na foirne fuinnimh sna foirgnimh seo ag cur na dtorthaí ar fáil.

ACMHAINNÍ DAONNA

Naisc
Suímh Ghréasáin

1. Tairseach Fuinnimh an OOP (Faisnéis Aitheantais chun logáil isteach de dhíth)

OPW Energy Portal

2. Biúró Monatóireachta Fuinnimh an OOP (Faisnéis Aitheantais chun logáil isteach de dhíth)

Energy Monitoring Bureau

AN INBHUANAITHEACHT

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil gach comhad i bhformáid PDF. Má bhíonn aon deacrachtaí agat agus comhaid Adobe Acrobat á n-oscailt, cinntigh go bhfuil an leagan is déanaí de Adobe Reader in úsáid agat.

Na Foilseacháin is Déanaí

Sustainability Policy of the Office of Public Works