FÁILTE CHUIG SUÍOMH GRÉASÁIN AN OOW

Go raibh maith agat as ucht am a ghlacadh chun cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Oifig na nOibreacha Poiblí.

-

I mí Meitheamh 2017, cheap an Taoiseach mé mar Aire Stáit. Is iad seo a leanas na freagrachtaí atá orm:

Aire Stáit ag Roinn, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe freagracht speisialta orm maidir le hOifig na nOibreacha Poiblí agus Faoisimh Tuilte.

Is é an OOP ceann amháin de na comhlachtaí Stáit is sine in Éirinn, a bunaíodh ar dtús i mí Lúnasa 1831. Déanann an OOP ionaid réadmhaoine agus foirgnimh an Stáit a bhainistiú ar fud na tíre. Tá tuairim is 1,620 fostaí ann i níos mó ná 100 suíomh timpeall na hÉireann. Ráiteas misin an OOP is ea "Leas a bhaint as ár dtaithí agus as ár saineolas chun seirbhísí éifeachtacha, inbhuanaithe agus nuálacha a
 sholáthar don phobal agus dár gcliaint le dúthracht, gairmiúlacht agus ionracas, faoi mar a ordaíonn an Rialtas."

Príomhréimsí feidhme Oifig na nOibreacha Poiblí ná Bainistíocht Riosca i gCás Tuilte, Soláthar agus Bainistíocht Punann Eastát. Is é an OOP rannóg oibriúcháin den Rialtas.

Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna na hOifige:

  • Comhairle a chur ar an Rialtas maidir le bainistíocht riosca i gcás tuilte agus maidir le beartais um bainistíocht riosca i gcás tuilte.
  • Cláir agus bearta oibre bainistíochta riosca i gcás tuilte a fhorbairt agus a chur i gcrích.
  • Bainistiú a dhéanamh ar chlár aibhneacha a dhéantar a dhraenáil faoi fhorálacha na nAchtanna Siltin Airtéirigh.
  • Comhsheirbhís a chur ar fáil i réimse na bainistíochta réadmhaoine agus na cothabhála réadmhaoine, ina gcorpraítear seirbhísí ailtireachta, innealtóireachta, meastóireachta, suirbhéireachta cainníochta, bainistíochta tionscadal agus bainistíochta áiseanna.
  • Ionaid réadmhaoine oidhreachta a bhainistiú agus a chaomhnú.

Gabhaim buíochas leat arís as ucht cuairt a thabhairt ar an suíomh seo. Tá súil agam go mbeidh sé úsáideach agus má bhíonn aon fhiosruithe agat i dtaobh aon mhír ar an suíomh seo nó i dtaobh ról agus fhreagracht Oifig na nOibreacha Poiblí, cuir glaoch ar Sheirbhísí Cliant agus Cumarsáid atá againn ag 046 942 6517.

Is Mise le meas,

Kevin 'Boxer' Moran, T.D.

 

Kevin Boxer Moran