Comhairliúchán Poiblí ar an nDréacht-Phlean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide maidir le Bainistiú Priacal Tuile

19 Iúil 19

Iarann an tUas. Kevin “Boxer” Moran T.D., Aire um Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseamh Tuile, aighneachtaí, tuairimí agus tráchtanna ar an nDréacht-Phlean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide maidir le Bainistiú Priacal Tuile.  

Is dealraitheach go mbeidh tionchar suntasach ag an athrú aeráide ar thuiliú agus ar phriacal tuile in Éirinn mar gheall ar leibhéil na farraige a bheith ag éirí, tuilleadh báistí sa gheimhreadh, báisteach throm ar níos mó laethanta agus stoirmeacha níos géire. Tá dul chun cinn maith déanta in Éirinn le hullmhúcháin chun aghaidh a thabhairt ar phriacal tuile anois agus amach anseo maidir le tionchair dhóchúla ón athrú aeráide. I mí Bhealtaine anuraidh, chríochnaigh an OPW an staidéar is leithne agus is cuimsithí ar phriacal tuile; sa Chlár um Measúnú agus Bainistiú Priacal Tuile Abhantraí (MBPTA), tá léiriú déanta ar phriacal tuile maidir le 300 pobal. Tugadh chun cinn na bearta atá leagtha amach ins na Pleananna um Bainistiú Priacal Tuile ar bhealach a thug aird chuí ar an dtionchar ón athrú aeráide ar phriacal tuile amach anseo. Ar an gcaoi seo, tugadh aird sa mheasúnú ar bhearta dóchúla inbhuanaithe ar chonas a chuirfí beart inmholta in oiriúint chun aghaidh a thabhairt ar thionchair dhóchúla ón athrú aeráide.

Léiríonn na Pleananna um Bainistiú Priacal Tuile 118 scéim um fhaoiseamh tuile, chomh maith le 35 dtionscadal um fhaoiseamh tuile atá cheana féin faoi dhearadh nó faoi fhorbairt sa chlár reatha caipitiúil. Cuirfear iad seo i bhfeidhm thar thréimhse deich mbliana atá romhainn, chun aghaidh a thabhairt ar an bpriacal tuile maidir le 23,500 maoin, bunaithe ar infheistíocht mhaoinithe €1billiún.  Beidh oiriúnú um athrú aeráide maidir le réamhaisnéisí feasta ar thionchair ón athrú aeráide mar ghné chriticiúil de dhearadh agus tógáil na scéimeanna seo.

Ullmhaíodh an dréácht seo de Phlean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide maidir le Bainistiú Priacal Tuile um chomhairliúchán poiblí. Breathnaíonn an Plean um Oiriúnú Earnála maidir le Bainistiú Priacal Tuile ar thionchair ón athrú aeráide ar thuiliú agus ar phriacal tuile, chomh maith le bainistiú priacal tuile. Leagtar amach sa Phlean seo sprioc fadtéarmach maidir le bainistiú priacal tuile, cuspóirí agus 21 ghníomhaíocht oiriúnaithe atá riachtanach chun bainistiú éifeachtach agus inbhuanaithe ar phriacal tuile amach anseo a chinntiú.

  • Cuspóir 1:  Cur lenár n-eolas agus lenár dtuiscint ar thionchair dhóchúla ón athrú aeráide ar thuiliú agus ar bhainistiú priacal tuile trí thaighde agus trí mheasúnú.
  • Cuspóir 2: Cleachtas um bainistiú priacal tuile a oiriúnú um bainistiú éifeachtach ar thionchar dóchúil ón athrú aeráide ar phriacal tuile amach anseo.  
  • Objective 3: Oiriúnú a ailíniú le tionchar an athrú aeráide ar phriacal tuile agus ar bhainistiú priacal tuile ar fud earnálacha agus polasaí níos leithne Rialtais.

Gné chriticiúil is ea gníomhú leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara maidir le straitéisí fadtéarmacha inbhuanaithe a fhorbairt chun bainistiú priacal tuile a oiriúnú don athrú aeráide. Fáiltíonn an OPW roimh aighneachtaí, tuairimí agus tráchtanna ar an ndréacht-Phlean; cuideoidh siad seo mar bhonn eolais do na gníomhaíochtaí pleanáilte atá le déanamh um pholasaithe priacal tuile a oiriúnú ionas go maolófar tionchar dóchúil ón athrú aeráide.

Comhairliúchán Poiblí ar an nDréacht-Phlean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide (PDF)

Seol do chuid tuairimí trí ríomhphost (floodinfo@opw.ie) – Treoirnótaí um Chomhairliúchán mar chabhair chun tráchtanna/tuairimí/aighneachtaí a cheapadh.

Seol do chuid tuairimí sa phost (Oifig na nOibreacha Poiblí, Comhairliúchán Poiblí, Plean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide maidir le Bainistiú Priacal Tuile, Ard-Oifig, Sráid Jonathan Swift, Baile Átha Troim, Co. Na Mí,C15 NX36) –Treoirnótaí um Chomhairliúchán  mar chabhair chun tráchtanna/tuairimí/aighneachtaí a cheapadh.

Tabhair faoi deara le do thoil go ndúnfar an tréimhse chomhairliúcháin ar an

Aoine 16ú Lúnasa 2019.