Hill of Tara Conservation Management Plan Public Consultation

22 March 18

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

 

Thursday 22 March 2018

HILL OF TARA CONSERVATION MANAGEMENT PLAN PUBLIC CONSULTATION

The Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht, Josepha Madigan, TD, has announced details of an online consultation process where the public can give their views on the Hill of Tara in County Meath as part of her Department’s proposals to develop a new plan for the future preservation and management of the State-owned lands at the hill.

The Hill of Tara is one of the richest archaeological landscapes in Ireland.  The hill contains around 150 archaeological monuments, which span over 5,000 years from the Neolithic to modern times.  Tara is a place of great cultural importance.  It was the focus of prehistoric burials and rituals and the ceremonial landscape of powerful medieval kings.  It attracted the attention of Irish leaders throughout the ages and became the symbolic capital of Ireland in literature.  The hill is also an amenity enjoyed by the local community and by visitors.

The Minister said that “with the numbers of visitors increasing all the time, there is a pressing need to have the management of the State-owned lands on the Hill of Tara supported by sustainable long-term policies that will guide national and local authorities/agencies in the preservation of this significant landscape.  The first phase in developing a new strategy is to produce a Tara Conservation Management Plan that will clearly define Tara’s significance, identify issues and vulnerabilities affecting the complex, and draw up policies that will inform a future implementation phase.  This public consultation process is a central component of the drafting of this Plan”.

The consultation process is intended to be an open and effective way for members of the public to engage in a constructive dialogue on Tara.  The feedback received will be carefully assessed and analysed and will feed into the final text of the Plan.  The Plan will be a dynamic document that will be open to regular evaluation and updating as policies are developed in the future.  It will be drawn up by a Steering Group set up by the Minister that includes representatives from her own Department, the Office of Public Works, Meath County Council, the Heritage Council and the Discovery Programme.

The Minister said that she ”hopes for the greatest possible participation by the public.  The Hill of Tara is an invaluable cultural asset that is there for everyone to enjoy. The more people that take part the more ideas and views will be taken into account in shaping how we conserve it for future generations.

The survey can be accessed on the Heritage Council’s website at the following link:

Hill of Tara Conservation Management Plan Survey

-ENDS- 

Media Contact

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

Press and Information Office

Tel: 00 353 (87) 673 7338 / 00 353 (1) 631 3803 / 3807 / 3838 / 3848 (direct)

Email: press.office@chg.gov.ie

Website: www.chg.gov.ie

Twitter: @DeptAHG

************************************************************************************************************************************************************************************************

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

ardaoin, 22ú Márta 2018

 

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ PHLEAN BAINISTÍOCHTA  CAOMHNAITHE CHNOC NA TEAMHRACH

D'fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, TD, sonraí faoi phróiseas comhairliúcháin ar líne inar féidir leis an bpobal a dtuairimí a thabhairt ar Chnoc na Teamhrach i gContae na Mí mar chuid de mholtaí a Roinne plean nua a fhorbairt chun na tailte faoi úinéireacht an Stáit ar an gcnoc a chaomhnú agus a bhainistiú amach anseo.

Tá Cnoc na Teamhrach ar cheann de na tírdhreacha seandálaíochta is saibhre in Éirinn. Tá 150 séadchomhartha seandálaíochta ar an gcnoc, a chuimsíonn breis is 5,000 bliain ón Aois Neoiliteach go dtí an lá inniu. Is áit thábhachtach cultúrtha Teamhair. Ba í an fócas a bhí ag adhlacadh agus deasghnátha réamhstairiúla agus tírdhreach searmanas ríthe meánaoiseanna cumhachtacha. Thug sé aird ceannairí Éireannacha leis na cianta agus bhí sé mar phríomhchathair shiombalach na hÉireann sa litríocht. Tairbhíonn an pobal áitiúil agus cuairteoirí den chnoc mar áis.

Dúirt an tAire “agus líon na gcuairteoirí ag méadú an t-am ar fad, tá gá le bainistíocht na dtailte atá faoi úinéireacht an Stáit ar Chnoc na Teamhrach a fhaigheann tacaíocht ó bheartais fhadtéarmacha inbhuanaithe a threoraíonn údaráis áitiúla agus áitiúla/gníomhaireachtaí chun an tírdhreach suntasach seo a chaomhnú.  Is é an chéad chéim i straitéis nua a fhorbairt ná Plean Bainistíochta Caomhnaithe na Teamhrach a chur ar bun a shainmhíníonn tábhacht na Teamhrach go soiléir, saincheisteanna a aithint agus leochaileachtaí a dhéanann difear don choimpléasc, agus bearta a tharraingt suas a chuirfidh in iúl céim fhorfheidhmithe amach anseo. Tá an próiseas comhairliúcháin phoiblí mar chuid lárnach de dhréachtú an Phlean seo ".

Tá sé mar aidhm ag an bpróiseas comhairliúcháin a bheith ina shlí oscailte agus éifeachtach do bhaill an phobail dul i mbun caidrimh ar Theamhair. Déanfar an t-aiseolas a fhaightear a mheasúnú agus a anailísiú go cúramach agus cuirfear é isteach i dtéacs deiridh an Phlean. Beidh an Plean ina dhoiciméad dinimiciúil a bheidh oscailte do mheastóireacht agus nuashonrú rialta mar a fhorbraítear beartais sa todhchaí. Déanfaidh Grúpa Stiúrtha arna bhunú ag an Aire é a tharraingt suas lena n-áirítear ionadaithe ón Roinn féin, Oifig na nOibreacha Poiblí, Comhairle Contae na Mí, an Chomhairle Oidhreachta agus an Clár Fionnachtana.

Deir an tAire go bhfuil sí “ag tnúth go mbeidh an pobal rannpháirteach. Is sócmhainn chultúrtha luachmhar é Cnoc na Teamhrach atá mar áis do gach duine. Dá mhéid a ghlacann daoine páirt, is mó a chuirfear i gcuntas smaointe agus tuairimí chun é a chaomhnú do na glúnta atá le teacht.”

Is féidir teacht ar an suirbhé ar shuíomh gréasáin na Comhairle Oidhreachta ag an nasc seo a leanas

-Críoch-

Fiosrúcháin ó na meáin:

An Oifig Preasa agus Faisnéise

Teil: 00 353 (87) 6737338 / 00 353 (1) 631 3803 / 3807 / 3838 / 3848 (díreach)

Ríomhphost: press.office@chg.gov.ie

Suíomh Gréasáin: www.chg.gov.ie