Draft Flood Risk Management Plans (FRMPs)

15 September 16

The Office of Public Works (OPW), as lead agency for flood risk management in Ireland, is producing Flood Risk Management Plans (FRMPs), in line with National Flood Policy and the requirements of the EU 'Floods' Directive.

Draft FRMPs are currently being produced by the OPW and its partners under the Catchment-based Flood Risk Assessment and Management (CFRAM) Programme. The Draft FRMPs make use of the information provided through the flood maps that have previously been produced under the CFRAM Programme and previous and parallel projects, and that were consulted upon in late 2015. The Draft FRMPs set out a range of proposed measures and actions to manage and reduce flood risk within the catchments and coastal reaches covered by each Draft Plan, focussing on the 300 areas of potentially significant flood risk around Ireland that were previously identified under the Preliminary Flood Risk Assessment (PFRA).

The Draft FRMPs are now being published for consultation on a rolling basis and we would encourage you to review them and to make a submission setting out your views on the Draft Plans and on the questions being asked as part of the consultation.

The Draft FRMPs will be available in the principal offices of each Local Authority and also on-line to view and/or download.

View the Draft FRMPs on-line

Overview Leaflet (PDF)

FAQ (PDF)

CFRAM Programme

Public Consultation Events for Draft Flood Risk Management Plans (PDF)

How to make a comment / observation on Draft Plans 


Tá Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW), an ghníomhaireacht tosaigh le haghaidh bainistiú priacal tuile in Éirinn, ag soláthar Pleananna um Bainistiú Priacal Tuile (PBPT), de réir Polasaí Náisiúnta Tuile (2004) agus riachtanais Treoir ‘Tuilte’ an AE

Tá Dréacht PBPT á soláthar faoi láthair ag an OPW agus a gcomhpháirtithe faoin Chlár um Measúnú agus Bainistiú Priacal Tuile Abhantraí. Baineann na Dréacht PBPT feidhm as eolas ins na mapaí tuile a soláthraíodh roimhe seo faoin Chlár MBPTA agus tionscadail eile roimhe agus i gcomhthreo leis, ar a raibh comhairliúchán go déanach in 2015. Leagtar amach ins na Dréacht PBPT réimse céimeanna agus gníomhaíochtaí atá molta chun priacal tuile a bhainistiú agus a laghdú taobh istigh de na habhantracha agus réimsí cósta a chuimsíonn gach Dréacht-Phlean; dírítear ar an 300 limistéar ar fud Éireann atá faoi phriacal suntasach dóchúil tuile agus a léiríodh cheana féin faoin Réamh-mheasúnú Priacal Tuile (RPT) 

Tá na Dréacht-Phleananna dá bhfoilsiú le haghaidh chomhairliúcháin anois, ar bhonn leanúnach; is mian linn go ndéanfá na Dréacht-Phleananna a athbhreithniú, agus go ndéanfá aighneacht ag léiriú do thuairimí ar na Dréacht-Phleananna agus ar na ceisteanna a chuirtear mar chuid den chomhairliúchán. 

Chomh luath agus a fhoilsítear na Dréacht PBPT le haghaidh chomhairliúcháin, beidh siad ar fáil i bpríomhoifigí gach Údaráis Áitiúil, agus freisin ar líne le feiceáil agus/nó le híoslódáil.  

Féach na Dréacht PBPT ar líne